Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
31.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lehtipiste Oy
Osoite: Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 0800 94 020

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Titteli: Myyntijohtaja
Osoite: Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): info@pakettipiste.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6:n mukaisena edellytyksenä on asiakkaan suostumus ja asiakkaan Pakettipisteelle antama toimeksianto/palaute (suostumus).

Pakettipisteen henkilötietorekisterissä tietojen käyttötarkoituksia ovat:
Yritys/kuluttaja-asiakas voi ottaa yhteyttä Pakettipisteen asiakaspalveluun, jotta Pakettipiste voi kertoa palveluista
Pakettipisteen palveluiden markkinointi yrityksille ja/tai kuluttaja-asiakkaille

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot eivät joudu sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin.

4. Rekisterin nimi

Pakettipisteen henkilötietorekisteri

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen/asiakkaan tiedot:

  • Henkilön nimi
  • Yritys
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käyttäjä voi tutustua tarkemmin evästekäytäntöihimme täältä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pakettipiste saa asiakkaan tiedot siinä vaiheessa, kun hän on ottanut yhteyttä Pakettipisteen asiakaspalveluun www-sivuilla olevan lomakkeen kautta. Ennen tietojen antoa asiakkaan tulee antaa Pakettipisteelle hänen henkilötietojen käsittelyynsä suostumus.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Manuaalisesti käsiteltävät rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsitellään hyvän tietoturva- ja tietosuojakäytännön mukaisesti.

Palvelua ja tietoja suojataan tarkoituksenmukaisilla teknisillä (mm. palomuurin, kulunvalvonnan, fyysisten laitetilojen suojaamisen, suojatuin yhteyksien, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta) ja hallinnollisilla toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Näillä toimilla toteutetaan rekisterin kokonaisvaltainen tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti tai kunnes asiakas tai yritys on ilmoittanut muutoksista Pakettipisteelle.

11. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyynnön voi tehdä myös ottamalla yhteyttä Pakettipisteen asiakaspalveluun osoitteeseen info@pakettipiste.fi.

12. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 16 mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ottamalla yhteyden Pakettipisteen asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info@pakettipiste.fi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus tietojen poistamiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 17)
Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä milloin tahansa.

B. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 18)
Asiakkaalla on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen, mikäli tiedot eivät ole paikkansapitäviä, käsittely on lainvastaista, rekisterinpitäjä ei tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin tai asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä profilointiin liittyen.

C. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 20)
Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

D. Oikeus peruuttaa suostumus (EU:n tietosuoja-asetus artikla 7)
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa oikeus suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

E. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU:n tietosuoja-asetus artikla 77)
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

14. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Pakettipisteen liiketoiminnan kehittyessä pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.